confcat

grep -vh '^#' "$@" | grep -v '^$' | grep -v ^\.*#